KOSGEB Destekleri AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Amaç

 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
 • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
 • KOBİ'lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
 • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

Kimler Yararlanabilir

 • KOBİ ve girişimciler

Programdan Yararlanma Koşulu, Başvuru ve Değerlendirme

 • İşletme ve girişimcilerin Programdan yararlanmak için ilgili KOSGEB Birimine proje başvurusu yapmaları ve proje başvurusu yapan işletmelerin KOSGEB Veritabanına kayıtlı olmaları esastır.
 • Yapılan proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden incelemeye tabi tutulur ve değerlendirme için Kurula sunulur
 • Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul edilebilir, reddedilebilir veya düzeltilmesi istenebilir.
 • Kurulun redde ilişkin kararına karşı, öğrenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir.
 • Değerlendirme sonucu, işletmeye veya girişimciye bildirilir.
 • Projesi kabul edilen girişimci, işletmesini kurmasını müteakiben KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur.
 • Projesi kabul edilen işletmeden taahhütname alınır. Taahhütnamenin ilgili KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Destek Süresi, Destekleme Oranı, Proje Süresi
Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

Başvuru Tarihleri
Başvuru tarihi belirtilmemiştir. Serbest başvuru.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.