San-Tez Ar-Ge Destek Programı

Amaç
Sanayicilerin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarını, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulmaktır.

Kimler Yararlanabilir ?
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yaralanabilir.

Projelere Sağlanacak Destek Oranı Nedir?

 • San-Tez projelerinde proje ortağı firma;
 • Mikro işletme ise en az %15
 • Küçük işletme ise en az %20
 • Orta büyüklükteki işletme ise en az %25
 • Büyük işletme ise en az %35

oranında proje katkı payını üstlenmektedir. Kalan tutar program kapsamında Bakanlıkça hibe olarak desteklenecektir.

Destek Süresi
Destek süresi proje bazında en fazla 24 aydır. Ancak projenin gereksinimlerine uygun olarak en fazla proje süresinin 1/4'ü kadar ek süre verilebilir.

Desteklenecek Harcama ve Gider Kalemleri
a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri
c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri
ç) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri
d) Personel giderleri
e) Proje kurum hissesi
f) Nakliye, sigorta ve gümrük giderleri.

Başvuru Tarihleri
Yılın her dönemi başvuru yapılabilir.

Önemli Not: Bu proje için herhangi bir öncelikli alan belirtilmemiş olup, başvurularda sanayi-üniversite işbirliğinin sağlanması ve proje fikrinin uygulanabilirliği araştırılmaktadır.

San-Tez Programının Hedefleri Nelerdir?

 • Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak,
 • Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak,
 • KOBİ'lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak,
 • Özellikle, sanayimizin %98'ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ'lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek,
 • Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri AR-GE, teknoloji ve inovasyona yönelik çalışmaların hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak,
 • Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak,
 • Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak,
 • Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak,
 • Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır.

Nasıl Başvurulur?

Proje önerileri elektronik ortamda sunulur. Başvuruyu proje yürütücüsü http://biltek.sanayi.gov.tr adresinden proje ortakları adına yapar. Proje başvurusu elektronik ortamda yapıldıktan sonra aşağıdaki evrakların basılı ve ıslak imzalı olarak ayrıca Bakanlığa teslim edilmesi gerekmektedir.

 • Ar-Ge Portalından çıktısı alınacak “proje başvuru dilekçesi”
 • Projenin Ar-Ge Portalından girişinin yapıldığını ve kod numarası aldığını gösteren, sistem tarafından verilecek “proje özet sayfası”

Proje Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
• San-Tez kapsamında başvurusu yapılacak çalışmanın temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş projelere yönelik olmasına dikkat edilmelidir.
• San-Tez Programı kapsamında; yeni bilgiler elde etmek için yapılan, belirlenmiş bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışmalar, durum tespiti projeleri, rutin testler/analizler, pilot üretim tesisi ve alt yapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı ya da Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetler içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Proje kapsamında alınması planlanan hizmet alımı tutarının, toplam proje bedelinin %20' sini geçmemelidir.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.