Amaç ve Hedefler

Ar-Ge kuruluşları ve üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve yüksek hacimde ihracat yapabilir duruma getirilmesi amacı ile;
*Bölgeyi uluslararası rekabete açık bir teknoloji merkezi yapmak,
*Teknolojik yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek,
*Ürün ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirerek kalite ve verimliliği arttırmak,
*İnovatif düşüncelerin ticarileştirilmesine ve endüstriyel ürün haline getirilmesine destek ve öncü olmak,
*Teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak,
*Bölgede sosyal, ekonomik ve teknolojik faaliyet gösteren kişileri ve kuruluşları sinerji yaratmak üzere koordine etmek,
*Yenilikçi ve yaratıcı proje sahibi girişimcileri inkübatör merkezine dahil etmek ve desteklemek,
*Yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkemize girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak ve bu teknolojinin yerleşmesini ve gelişmesini teşvik etmek
*Ar-Ge ve yazılım personeli istihdamını teşvik etmektir.

• HEDEF GRUPLARIMIZ
• Ulusal ve Küresel Girişimciler
• Ulusal ve Küresel Yatırımcılar
• Kamu Kurumları
• Sivil Toplum Kuruluşları
• İş Melekleri
• Üniversite Akademisyenler
• Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrenciler